Quote

“Kwaliteit zit in de ontmoeting tussen de cliënt en de medewerker.”

 

Kwaliteit

 

Interne audits

De kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening heeft voortdurend onze aandacht. Daartoe opgeleide medewerkers voeren 8-12 keer per jaar interne audits uit om aldus kwaliteit in de praktijk te toetsen, zo nodig bij te stellen en te  borgen.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Een van de vereisten vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is het schrijven van een Kwaliteitsplan. Het Kwaliteitsplan 2018-2019 hangt samen met Samen Doen!, ons meerjarenplan 2018-2020 en kan gezien worden als een ‘zelfevaluatie’: het geeft inzicht in onze kracht en toont onze verbeterpunten voor het komende jaar/jaren.

Door plaatsing van het Kwaliteitsplan 2018-2019 op de website willen we ook onze externe belanghebbenden informeren over de wijze waarop wij de kwaliteit van onze verpleeghuiszorg willen verbeteren.

Het Kwaliteitsverslag 2017  is het eerste jaarverslag dat Sint Jozef Wonen en Zorg publiceert, gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Uitgangspunt hierbij is het Kwaliteitsplan 2018-2019 en ‘Samen Doen!’, ons meerjarenplan 2018-2020. Aan de hand van de door het Kwaliteitskader vastgestelde thema’s-  wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst van hetgeen zich in het verslagjaar heeft voorgedaan.

Het Kwaliteitsverslag is voor vaststelling besproken met de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht. Ook is het ter feedback voorgelegd aan twee collega-organisaties uit het lerend netwerk i.o. en aangeleverd aan de Openbare Database van Zorginstituut Nederland.

 

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie