Wonen met zorg

Wij richten ons volledig op het ritme en de mogelijkheden van onze bewoners. Dat betekent dat wij onze zorg en planning op hen afstemmen en niet andersom. Zelfredzaamheid vinden wij erg belangrijk en wij zullen onze bewoners altijd stimuleren om zo veel mogelijk zelf de regie in handen te houden.

Als iemand bij ons komt wonen, bekijken we hoeveel en welke zorg iemand nodig heeft. Heeft iemand intensievere zorg nodig dan kan dat uiteraard ook. We streven er naar om een bewoner binnen Sint Jozef niet meer te laten verhuizen.

Als u bij Sint Jozef wonen en zorg woont, worden de zorg én het verblijf vergoed via de Wlz. U heeft dan recht op een groot aantal verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor uw zorg en verblijf.

De Wlz vergoedt echter niet alle kosten: er zijn zaken die u zelf dient te betalen. Of dit van toepassing is in uw situatie, wordt bepaald door uw zorgprofiel en het verzilveren van het onderdeel behandeling van uw zorgprofiel.

Wlz-zorg wordt toegekend door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ geeft een indicatiebesluit af met daarin omschreven de aard, inhoud en globale omvang van de benodigde zorg. Dit wordt het zorgprofiel genoemd (uw zorgzwaartepakket of ZZP).

Voor alle duidelijkheid: u betaalt niet voor de basiszorg. Bij Sint Jozef worden met u afspraken gemaakt over de zorg- en dienstverlening, gebaseerd op het door het CIZ geïndiceerde zorgprofiel. Deze afspraken worden vastgelegd in de het Leefplan en in de overeenkomst.

Voor verblijfszorg geldt een eigen bijdrage per maand. Deze wordt door het CAK geïnd. Aangezien dit te allen tijde een persoonlijke berekening vraagt, verwijzen we u hiervoor naar www.hetCAK.nl

Extra’s

Aanvullende diensten en extra activiteiten vallen buiten uw zorgprofiel en zijn alleen van toepassing als u een geïndiceerde Wlz-verblijfsfunctie hebt. Het zijn ‘extraatjes’ die u als aanvulling op het basispakket kunt inkopen. Hiervoor vraagt Sint Jozef een eigen bijdrage. U of uw contactpersoon/vertegenwoordiger kiest uiteraard zelf of u gebruik wilt maken van deze diensten en activiteiten.

Informatiepakket

Om u inzicht te geven in de verstrekkingen en diensten die Sint Jozef biedt/bekostigt en waarvoor u zelf dient te zorgen, hebben wij een informatiepakket beschikbaar:

De inhoud is bedoeld als richtlijn. Dit informatiepakket en de daarin opgenomen bedragen worden jaarlijks bijgesteld aan de hand van de laatste regelgeving en indexering.

(aanvullend) Verzekerd blijven; ook na verhuizing naar Sint Jozef

Om in aanmerking te komen voor vergoedingen die vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW), is het voor u als bewoner van Sint Jozef van belang om ook na opname de verplichte zorgverzekering aan te houden.

Ook kan een goede aanvullende verzekering belangrijk zijn omdat deze veelal verschillende zaken vergoedt die niet door de Wlz noch door de ZVW worden gedekt. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Voor alle vragen over de zorg belt u het cliëntadviesbureau: (077) 466 7800.
Voor algemene vragen belt u het secretariaat: (077) 466 7878.
Voor tafeltje-dek-je belt u het restaurant: (077) 466 7855.

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie